ČAS TEHNIKA SKOKA UDALJ ,,UVINUĆE”
2. deo

Video Galerija > Skok udalj > ČAS TEHNIKA SKOKA UDALJ ,,UVINUĆE” 2. deo

PROGRAMSKI SADRŽAJ

Redni broj realizacije: 4. od 6 časova.
Redni broj u godišnjem kalendaru: 16.

DIDAKTIČKO METODIČKE OPERACIJE:

III Tehnička priprema
IV Pedagoške i didaktičko-metodičke napomene

III TEHNIČKA PRIPREMA

(Obuka i uvežbavanje glavnog zadatka)

CILJ:

• Usavršavanje preciznosti pokreta i prostorne orijentacije
• Usavršavanje fizičkih sposobnosti

ZADATAK:

Uvežbavanje faze leta u tehnici ,,Uvinuća”:
• Sa povišenh odrazišta
• Skok kroz ,,prozor”

Poster sa konturogramom strukture tehnike: odraz, let i doskok

Aranžirani poster treba postaviti tako da se, uz usmeno objašnjenje nastavnika, tokom svih časova obučavanja i uvežbavanje, pažnja učenika usmerava na osnovne karakteristike prikazane tehnik.

GRUPNI OBLIK RADA

PRVA GRUPA

Uvežbavanje faze leta sa povišenih odrazišta.

Crtež faze leta sa povišenih odrazišta.

Crtež faze leta ,,kroz prozor”.

Vežba za uvežbavanje faze leta 1
Vežba za uvežbavanje faze leta 2

Obe vežbe su iz grupe „prinudnih kretanja”, pošto se vežbaju:

  • Podizanjem odrazišta, omogućuje duži let
  • Doticanjem gomjeg lastiša, usmerava rad ruku
  • Prolazom preko donjieg lastiša primorava vežnača da savije potkolence
DRUGA GRUPA

Crtež povezivanja faze zaleta, odskoka i doskoka.

Vežba povezivanja faze zaleta, odskoka i doskoka.

TREĆA GRUPA

Crtež vežbi iz programa usavršavanja fizičkih sposobnosti

Crtež panoa koji se nalazi pored svakog radnog mesta

Brojevi vežbi su preuzeti iz Radnog kartona, sa skicom vežbi, mernim instrumentom-testom i sa tablicom postignuća. Time je učenik potpuno informisan o zadatku na svom radnom mestu.
Vežbe iz programa “kružnog rada” Radna mesta mogu se konstruisati prema raspoloživim spravama i rekvizitima, ali se polazni položaji za izvođenje vežbe, kako su prikazani ovom prilikom kao i u prezentaciji VIDEO GALERIJE, moraju uvažavati kako bi vežbe bile efikasne
Napomena: ceo program se mora savladati u celini pre početka ciklusa iz atletike.

Vežbe iz programa ,,kružnog rada”

POGLED NA ORGANIZACIJU GLAVNOG DELA ČASA SKOKA U DALJ

-Tehnička priprema-

IV PEDAGOŠKE I DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE

Komentar i ocena rada na ćasu, prikaz primera dobro lzvedene tehnike skoka udalj – faza leta sa povišenijeg odrazišta. Nastavnik će tokom prikaza još jednom ukazati na značaj ove faze tehnike skoka udalj i najaviti zadatak za sledeći čas.

←Nazad na Skok udalj