PRIPREMNE VEŽBE ESTETSKOG OBLIKOVANJA POKRETA, OSNOVNIH VEŽBI NA TLU, NISKOJ GREDI I PRESKOKA, VEŽBE SA REKVIZITIMA I MOGUĆE KOMBINACIJE

Video Galerija > PRIPREMNE VEŽBE ESTETSKOG OBLIKOVANJA POKRETA, OSNOVNIH VEŽBI NA TLU, NISKOJ GREDI I PRESKOKA, VEŽBE SA REKVIZITIMA I MOGUĆE KOMBINACIJE

UVOD

Sportska i ritmička gimnastika spadaju u vrstu specifičnih aktivnosti pošto su pokreti konvencionalnog tipa sa strogo-logičnom osnovom (pokreti strogo određeni i unapred poznati) i zahtevaju dobro koordinaciono upravljanje pokretima čitavog tela. Pre svega, njihovu preciznost i estetsku oblikovanost. Pri tom, značajnu ulogu ima ravnoteža, pravilna orijentacija tela u prostoru, a pokreti se izvode povezano, u seriji, uz skladnu i kreativnu interpretaciju.
U ovoj prezentaciji od standardnih nastavnih metoda obučavanja preovladava sintetička, za koju su više istraživanja dala blagu prednost, jer se učenjem celine formira pravilna predstava o strukturi vežbe i lakše shvata logična povezanost elemenata te strukture kao celine. U suprotnom, učenjem samo delova duže vreme postoji opasnost da će se formirati posebne dinamidke veze unutar centralnog nervnog sistema i Izmedu njega i receptornih i efektornih sistema za upravljanje pokretima. Tako će za koordinacione delova neke složene vežbe, kao delimično formirani stereotipi, trebati više vremena i energije da se ti delovi povežu u celinu. Dakle, primenom sintetičke metode, osim što se stiče pravilna predstava o pokretu, jedna od prednosti je i da je učenik obavetšen o krajnjem cilju koji se od njega očekuje.
Osima ovog, u kombinaciji sa t.zv “prinudnim vežbama” učenik se dovodi u položaj kojim se obezbeđuje tačno i precizno izvođenje motornog zadatka koji se uči, jer one predstavljaju jedan pokretni sistem čijim se celishodnim korišćenjem formira unutrašnji kretni opažaj koji sa vizuelnom percepcijom ubrzava formiranje motoričkog stereotipa bez većih grešaka u izvođenju.

Prezentacija se sastoji iz pet delova:

I OSNOVI ESTETSKOG OBLIKOVANJA POKRETA

II OBUKA OSNOVNIH VEŽBI NA TLU

(moguća kombinacija za obavezni sastav)

III OBUKA OSNOVNIH ELEMENATA NA NISKOJ GREDI I PRESKOKU

IV ORGANIZACIJA ČASA VEŽBI NA TLU I SPRAVAMA (primer)

(moguća kombinacija za obavezni sastav)

V VEŽBE REKVIZITIMA U SPORTSKOJ-RITMIČKOJ GIMNASTICI

I OSNOVI ESTETSKOG OBLIKOVANJA POKRETA

U sportskoj gimnastici, kao i ritmičko sportskoj gimnastici, jedan od karkterističnih zahteva je da se pokreti izvode koordinirano, precizno, skladno povezani, uz veću pokretljivost, pruživost i veće amplitude u svim zglobovima.
PRIKAZANE SU NEKE OSNOVNE VEŽBE ESTETSKOG OBLIKOVANJA KOJE IMAJU ZA CILJ OPERACIONALIIZUJU PRINCIPA CENTRALIZACIJE POKRETA ŠTO ZNAČI DA POKRET ZAPOČINJE IZ JEDNOG OD CENTARA NAŠIH KRETANJA – IZ PREDELA KARLICE ILI IZ PREDELA GRUDNOG KOŠA (t.t.) DA BI SE ZATIM PRENEO NA DEO TELA KOJI IZVRŠAVA POKRET. OVIM VEŽBAMA OBEZBEDUJE SE OSNOV ZA PRAVILNO SAVLADAVANJE SLOŽENIJE TEHNIKE RADA TRUPA, NOGU I RUKU.

1. TRUP (PRETKLON-USKLON)

•VEŽBE OSLONCEM NA RIBSTOLU•

PRETKLON, DUBOKI PRETKLON,  USKLON

TALASI TRUPA (PRIPREMNA VEŽBA)

2. OSNOVNI NOŽNI STAVOVI

•VEŽBE OSLONCEM NA RIBSTOLU•

NAPOMENA: Ovom prilikom prikazano je samo nekoliko osnovnih vežbi nožnih stavova kao priprema za gimnastičko hodanje na redovnim časovima, ali se u okviru rada sekcije mogu primeniti i druge u raznim kombinacijama.

3. HODANJE, POSKOCI I SKOKOVI

NA SLEDEĆIM SLAJDOVIMA PRIKAZANI SU PRIMENJENI PRETHODNI SADRŽAJI U PRVA DVA DELA ČASA U JEDNOM PETOM RAZREDU OSNOVNOJ ŠKOLI ,.DR JOVAN CVIJIĆ” U ZRENJANINU. CILJ JE DA SE SCENAMA SA JEDNOG ČASA ILUSTRUJE MOGUĆA OBUČENOST OSNOVA ESTETSKOG OBLIKOVANJA POKRETA NA ČASOVIMA FIZIČKOG VASPITANJA.