2. Metodika učenja tehnike rada sa vijačom

Video Galerija > III VEŽBE SA REKVIZITIMA U RITMIČKO-SPORTSKOJ GIMNASTICI > 2. Metodika učenja tehnike rada sa vijačom

Tehnika rada sa vijačom obućava se već u uzrastu predškolske i osnivno školske populacije s obzirom da se deca rado igraju sa vijačom, tako da ovu situaciju treba pravoremeno usmeravati u pravcu obuke oblikovanih pokreta, koji pripadaju sportsko-ritmičkoj gimnastici. Karakteristika rada sa vijačom jeste što se njeno neprestano kretanje u vazduhu odvija u različitim likovima i u svim pracima I novoima. To su: zamasi, kruženja i obrtanja koji se izvode uz punu usklađenost rada tela i rekvizita.
Elementi rada sa vijačom u školskom programu su:

– Prolaženje kroz vijaču skokovima, poskocima i trčenjem;
– Zamasi i kruženja vijačom u svim pravcima i nivoima;
– Bacanja i hvatanja jednog kraja vijače;
– Rad sa svijenom vijačom na dva dela;
– Kombinacije od naučenih elelnata.

2.1. SUNOŽNI SKOK KROZ VIJAČU

          Sunožni skokovi, uz obrtanje vijače, koje se vrši pokretima u zglobu šake, rukama u odručenju dole, sa blago savijenim laktovima, izvodi se tako da su telo i noge potpuno opružene u fazi leta.Mogu se izvoditi sa i bez međuskoka sa obrtanjem vijače napred i nazad.

Sunožnim skok prolaženjem kroz vijaču

2.2. ZAMASI I KRUŽENJA VIJAČOM

          Karakteristično za izvođenje tehnike ovih kretanja je u tome da učestvuje čitavo telo i da se, tom prilikom, usmerava kretanje vijače u vazduhu tako da ona stalno zauzima pravilan i istegnut položaj. Treba obratiti pažnju da se zamasi ne vrše silovito kako ne bi došlo do narušavanja lika vijače. Zamasi, ili njihanja,kao i kruženja, mogu da se izvode u čeonoj i bočnoj ravni u mestu, kretanju i uz kratke kombinacije.

Zamasi I kruženja u čeonoj ravni

2.3. TRČANJA SA VIJAČOM

          Trčanje sa vijačom izvodi se obrtanjem vijače napred i visokim podizanjem nogu do položaja prednoženja zgrčeno, opruženih stopala, telo pravo. U obučavanju se počinje u mestu preskokom jednom nogom, drugom izdržaj u prethodno opisanom položaju, zatim ponoviti isto i postepeno ubrzavati tempo, ali sa kraćim koracima. Pri tome treba obratiti pažnju da telo bude pravo što obezbeđuje prailan položaj karlice. Osim trčanja obrtanjem vijače napred, ona se može obrtati i unazad, kao i kretanje vežbača u pravcu napred i unazad i kombinovati sa drugim elementima.

Trčanje sa vijačom

2.4. „GALOP KORAK”

          Galop korak se izvodi tako što se posle izedenog koraka odskočne noge, i tek posle odskoka i privlačenja druge noge u fazi leta, preskoči vijača. Galop korak obično prethodi izvođenju skokova različite složenosti i tehničke pripremljenosti vežbačice.

„Galop” sa vijačom

2.5. „DEČIJI POSKOK” I KOMBINACIJE

          Ovi poskoci kroz vijaču ne predstavljaju veći problem za obučavanje, koje počinje zamahom vijaće – odskok, prolaz kroz vijaču i doskok na istu nogu, prvo sporije, a zatim sve brže i sa kombinacijom u manje celine sa prethodno naučenim sadržajima.

„Dečiji”  poskok sa vijačom

Kombinacija galopa i dečijeg poskoka

2.6. „MAČIJI SKOK”

          „Mačiji skok” kroz vijaču sa obrtanjem napred izvodi se iskorakom i odskokom jedne i istovremenim zamahom druge do položaja zgrčnog prednoženja – spojeno preskočiti vijaču jednom pa drugom u zgrčnom prednoženju. U fazi leta vrši se promena nogu u vazduhu  sa doskokom na zamajnu nogu. Ovaj skok dobro se uklapa u kombinaciju sa zamasima  bočno u obe strane i otvaranjem vijače, prolaženju kroz vijaču galopom i spojeno „mačiji skok”.

„Mačiji skok” sa vijačom

2.7. „VISOKO DALEKI SKOK”

          Kod ovog skoka vijača se obrće unapred pokretom u zglobovima ramena jer se time ona produžava za dužinu ruku vežbačice što omogućava nesmetan prolaz ispod nogu, s obzirom da je kod ovog skoka amplituda pokreta nogu velika. U početku treba skok da bude niži, sa manjom amplitudom – „sa noge na nogu” – opruženene u svim zglobovima, a kasnije u skladu sa anatomskom morfologijom zgloba kuka (do položaja špage u fazi leta-crna figura). Prethodno naučene elemente uklopiti u kratki sastav.

„Visoko daleki skok” sa vijačom

2.8. „OSMICA” SA VIJAČOM

          Ova tehnika rukovanja sa vijačom predstavalja spojena kružna kretanja na različitim nivoima ili ravnima i izvodi se uz učešće čitavog tela, a povezano sa okretima.ostvaruje se prelaz iz jednog u drugi pravac kretanja.

„Osmica” u bočnoj ravni

„Osmica” u horizontalnoj ravni

2.9. HORIZONTALNI KRUGOVI I KOMBINACIJE

          Horizontalni krugovi sa dvostrukom vijačom i sa držanjem krajeva u jednoj ruci, izvode se iznad glave, oko tela, skokom ispod nogu u fazi leta, premeštanjem iz jedne ruke u drugu ruku za vreme skokova i okreta…

2.10. SASTAV SA VIJAČOM