VI KOMPARATIVNI PREGLED SADRŽAJA ZA UVOĐENJE UČENIKA U RAD I SPECIFIČNU PRIPREMU ZA ČAS FIZIČKOG VASPITANJA

Video Galerija > VI KOMPARATIVNI PREGLED SADRŽAJA ZA UVOĐENJE UČENIKA U RAD I SPECIFIČNU PRIPREMU ZA ČAS FIZIČKOG VASPITANJA

UVOD

          U delu VIDEO GALERIJE pod naslovom “Stranica Video galerije posvećena je operativnom prikazu časova sa primenom mera za usavršavanje metodološke osnove vaspitno-obrazovog rada na času”, istaknuta je, između navedenih mera,ona koja se odnosi na promovisanje časa kao didsktičke celine, odnosno, napuštanje didaktičkog formalizma u struktuiranju četvorodelne podele časa, tako da su vežbe u svim delovima ćasa pretežno mehanički istorodne sa glavnim zadatkom. Za takav didaktički pristup pretpostavaka je da nastavnik dobro poznaje uzročno posledične veze između pokreta koji čine svaku vežbu, kao i posebno da se u metodici obučaanja pažnja usmeri na izbor vežbe osnovnih vodećih elemenata, ili karika, u opštoj strukturi pokreta od čijeg ovladavanja zavisi ovladavanje vežbom u celini.

U prezentaciji časova obuke pojedinih programskih sadržaja, koje su predstavljene u VIDEO GALERIJI, o ovoj činjenici se vodilo računa.

PRIKAZ PO DVE PARALELNE VEŽBE SA SADRŽAJIMA ZA UVOĐENjE UČENIKA U RAD I SPECIFIČNU PRIPREMU U ODNOSU NA GLAVNU TEMU ČASA

          U ovoj prezentaciji izabrana je po jedna vežba za:

Uvođenje učenika u rad i Specifičnu pripremu (Uvodni i Pripremni deo časa) u odnosu na
– TEMU GLAVNOG DELA ČASA (Obučavanje ili uvežbavanje)

          Paralelno su postavljena po dva snimka na dva slajda sa sadržajem ova dva dela časa iz dve različite sportske grane kako bi se prepoznale razlike u karakteristici ovih vežbi, odnosno, njihovoj istorodnosti u odnosu na glavnu temu.
          Sadržaji iz specifične pripreme su u početnoj obuci bili u delu glavne teme, a tek kao savladane pomeraju se u specifičnu pripemu i dopriinose daljem izoštravanju percepcije receptora koji su angažovani u vršenju pokreta glavne teme. Takođe, ove vežbe mogu da formiraju rezervu nekih motornih predstava koji će se prepoznati prilikom obučavanja i uvežbavanja glavnog zadatka.

Napomena:
           – Iznad slajda je naziv GLAVNOG DELA ČASA
           – Ispod slajda je sadržaj za Uvođenje učenika u rad I Specifičnu pripremu

VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA

Gimnstičko hodaanje sa radom ruku i tela

 Skok uvis leđnom tehnikom

Trčanje po kružnici sa nagibom 67 stepeni

Skok udalj tehnika „Uvinuće“

Priprema za fazu leta

Vežbe na tlu i spravama

Vežbe estetskog oblikovanja stopala

Za sve sportske grane

„Kružni rad“ u varijanti 50% opterećenja

Usavršavanje tehnike trčanja

Nagazni korak na klupici, rad zamašne noge

Skok udalj tehnika „Uvinuće”

Priprema za zalet i fazu leta

Primena tehnike u osnovama taktike

Vežbe kontrole lopte

Primena tehnike u uslovima igre

Kretanje u osnovnom stavu

Vežbe na tlu i spravama

Gimnastičko hodanje i poskoci

Primena tehnike u osnovama taktike igre odbojke

Igre za uvođenje u rad

Priprema trčanja na deonicama raznih dužina

Poskoci sa radom ruku

Vežbe na tlu i spravama

Vežbe oblikovanja u sedu

Tehnika u uslovima igre

Vežbe oblikovanja loptom

Obuka tehnike ritmičke gimnastike

Vežbe estetskog oblikovanja rada ruku i nogu

Priprema trčanja na deonicama raznih dužina

Niski skip na kratkim deonicama

SPECIFIČNA PRIPREMA

Osnovi taktike sa šest igrača

Vežbe u trojkama sa odigravanjem „treće lopte“

Preskok , „Raznoška“ preko kozlića

Vežbe za fazu leta i doskoka

Kratki sastav vežbi na parteru

Ponavljanje vežbi za obuku stava na šakama

Taktika odbrane „blokom“

Vežbe markiranja bloka na mreži bez lopte

Osnovi taktike u košarci

Saradnja dva igrača u pozicionom napadu, dodaj i utrči, bez odbrane

Kratak sastav vežbe na gredi

Osnovni elementi vežbe na gredi, ponavljanje

Kratki sastavi bez rekvizita

Vežbe hodanja sa različitim radom ruku i nogu

Osnovi taktike igre

Kontrola lopte prilikom dodavanja, odbojka

Osnovi taktike igre, košarka

Saradnja dva igrača u pozicionom napadu,blokade, za napredne sa odbranom

Trčanje na kratkim stazama-sprint

Vežbe „grebajućeg koraka“

Osnovi taktike igre

Kontrola lopte prilikom odbijanja

Kratki sastav na gredi

„Valcer korak“ na gredi

Kratak sastav sa obručem – ritmička gimnastika

Elementi tehnike rada sa obručem

Preskok „Raznoška“ preko kozlića

Vežbe za fazu leta

Priprema za trčanje na različitim deonica

Trčanje preko preponica

Situacione vežbe

Vežbe za ispravljanje grešaka tehnike odbojke

Bacanje kugle leđnom tehnikom

Bacanje medicinke od 2 kg.na različite načine

Tehnika prelaska preko letve- Skok uvis leđnom tehnikom

Vežbe na ripstolu

Kratak sastav na parteru

Povaljka sa kolutom nazad uz pomoć

Skok uvis Leđnom tehnikom

Trčanje po kružnici i odraz na loptu iz trčećeg koraka

Kratak sastav vežbe na tlu

Penjući korak, stav na šakama, kolut

Situacione vežbe

Vežbe za ispravljanje grešaka tehnike odbojke