Vežba 8
 
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
NAPOMENA: 

Kod ove vežbe visinu površine regulisati prema uzrastu učenika. Obrattiti pažnju na koordinaciju rada ruku prilikom zamaha i meko doskočište.