PRIPREMNE VEŽBE ESTETSKOG OBLIKOVANJA POKRETA, OSNOVNIH VEŽBI NA TLU, NISKOJ GREDI I PRESKOKA, VEŽBE SA REKVIZITIMA I MOGUĆE KOMBINACIJE
 
I DEO
Osnovi estetskog oblikovanja pokreta 

U sportskoj gimnastici, kao i ritmičko sportskoj gimnastici, jedan od karkterističnih zahteva je da se pokreti izvodekoordinirano, precizno, skladno povezani, uz veću pokretljivost, pruživost i amplitude u svim zglobovima

UVOD

Sportska i ritmička gimnastika spada u vrstu specifičnih aktivnosti pošto su pokreti konvencionalnog tipa sa strogo-logičnom osnovom (pokreti strogo određeni i unapred poznati) i  zahtevaju dobro koordinaciono upravljanje pokretima čitavog tela, pre svega, njihovu preciznost i estetsku oblikovanost. Pri tom, značajnu ulogu ima ravnoteža, pravilna orijentacija tela u prostoru, a pokreti se izvode povezano, u seriji, uz skladnu i kreativnu interpretaciju 
U ovoj prezentaciji od standardnih nastavnih metoda obučavanja preovladava sintetička, za koju su više istraživanja dala blagu prednost, jer se učenjem celine formira pravilna predstava o strukturi vežbe i lakše shvata logična povezanost elemenata te strukture kao celine. U suprotnom, učenjem samo delova duže vreme postoji opasnost da će se  formirati posebne dinamičke veze unutar centralnog nervnog sistema i između njega i receptornih i efektornih sistema za upravljanje pokretima. Tako će za  koordinacione delova neke složene vežbe, kao delimično formirani stereotipi, trebati više vremena i energije da se ti delovi povežu u celinu. Dakle, primenom sintetičke metode, osim što se stiče pravilna  predstava o pokretu, jedna od prednosti je i da je učenik obavešten o krajnjem cilju koji se od njega očekuje.
Osima ovog, u kombinaciji sa t.zv “prinudnim vežbama“ učenik se dovodi u položaj kojim se obezbeđuje  tačno i precizno izvođenje motornog zadatka koji se uči, jer one predstavljaju jedan pokretni sistem  čijim se celishodnim korišćenjem formira unutrašnji kretni opažaj koji sa vizuelnom percepcijom ubrzava formiranje motoričkog stereotipa bez većih grešaka u izvođenju.Prezentacija se sastoji iz pet delova:

I OSNOVI ESTETSKOG OBLIKOVANJA POKRETA
II OBUKA OSNOVNIH VEŽBI NA TLU
(moguća kombincija za obavezni sastav)

III OBUKA OSNOVNIH ELEMENATA NA NISKOJ GREDI I PRESKOKU
(moguća kombincija za obavezni sastav)

IV ORGANIAZCIJA ČASA VEŽBI NA TLU I SPRAVAMA (primer)

V VEŽBE REKVIZITIMA U SPORTSKO-RITMIČKOJ GIMNSTICI
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
1. TRUP (PRETKLON-USKLON)
2. OSNOVNI NOŽNI STAVOVI
• VEŽBE SA OSLONCEM NA RIBSTOLU•
NAPOMENA: Ovom prilikom prikazano je samo nekoliko osnovnih vežbi nožnih stavova kao priprema za gimnastičko hodanje na redovnim časovima, ali se u okviru rada sekcije mogu primeniti i druge u raznim kombinacijama.
3. HODANJE, POSKOCI I SKOKOVI
• VEŽBE OSLONCEM NA RIBSTOLU•
TALASI TRUPA (PRIPREMNA VEŽBA)
PRIKAZANE SU NEKE OSNOVNE VEŽBE ESTETSKOG OBLIKOVANJA 
 KOJE IMAJU ZA CILJ OPERACIONALIIZUJU PRINCIPA 
CENTRALIZACIJE POKRETA ŠTO ZNAČI DA POKRET ZAPOČINJE 
IZ JEDNOG OD CENTARA NAŠIH KRETANJA, IZ PREDELA 
KARLICE ILI IZ PREDELA GRUDNOG KOŠA (t.t.) 
DA BI SE ZATIM PRENEO NA DEO TELA KOJI IZVRŠAVA POKRET. 
OVIM VEŽBAMA OBEZBEĐUJE SE OSNOV ZA PRAVILNO 
SAVLADAVANJE SLOŽENIJE TEHNIKE RADA TRUPA, NOGU I  RUKU
PRETKLON, DUBOKI PRETKLON, USKLON
NA SLEDEĆIM SLAJDOVIMA PRIKAZANI SU PRIMENJENI PRETHODNI SADRŽAJI U PRVA DVA DELA ČASA U JEDNOM PETOM RAZREDU U OSNOVNOJ ŠKOLI „DR JOVAN CVIJIĆ“ U ZRENJANINU. CILJ JE DA SE SCENAMA SA JEDNOG ČASA ILUSTRUJE MOGUĆA OBUČENOST OSNOVA ESTETSKOG OBLIKOVANJA POKRETA NA ČASOVIMA FIZIČKOG VASPITANJA


HVALA NA PAŽNJI