video galerija
 
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
Promovisanje časa kao didaktičke celine,što znači osloboditi se od didaktičkog formalizma u struktuiranju četvorodelne podele časa u pravcu funkcionalne povezanosti sadržaja svih njegovih delova u odnosu na glavu temu, koji bi se tako realizovali kao kontinuirani proces u više uzastopnih časova

Izbor vežbi sa vodećom ulogom u formiranju motornog zadatka tako što vežbe za pojedine delove časa treba da poseduju određen transformacijski kapacitet - vežbe istorodnih elemenata sa glavnom temom, odnosno da se svaka prethodna vežba u metodskom postupku obuke nadovezuje sa narednom, kako u toku jednog časa, tako i više uzatopnih.Naravno da je izbor ovakvih vežbi i najteži i najogovorniji deo planiranja i zahteva dobro poznavanje biomehaničke strukture glavne teme i zakonotosti koji vladaju tim kretanjem, kako bi se prepoznala njihova ukupna obrazovna vrednost. 

Pravovremeni izbor oblika i metoda rada, odnosno, pitanje koje se, s tim u vezi postavlja, je pravovremenost primene jedno do osnovnih organizacionih oblika rada - frontalni, grupni, individualni - dakle, u planiranju jedne programske celine - teme - treba planirati koji je od organizacionih oblika rada najefikasnije s obzirom na složenost motornog zadatka koji se uvežbava, dinamiku njegove realizacije, prostrone uslove, opremljenost, sastav odeljenja i druge elemene koji bi bili značajni u konktretnoj situaciji.

Izbor metodskih postupaka obučavanja, je značajno sa stanovišta zahteva intenzivno organizovane nastave - analitički, sintetički, kombinovani, odnosno, s obzirom na faze formiranja motoričkog stereotipa do koje mere treba primeniti pojedine. Dosadašnja saznanja daju blagu prednost sintetičkom postuku pošto analitički podrazumeva raščlanjavanje nekog složenog motornog zadatka i ako se duže uvežbavaju samo delovi glavnog zadatka, čak pod pretpostavkom da su to vežbe mehanički istorodne sa glavnim zadatkom, mogu da se ti delovi formiraju kao posebni stereotipi, koji se kasnije teže sintetizuju.

Diferencirani pristup izbora nivoa složenosti nastavne teme u pojedinim fazama uvežbavanja uzimaju se u obzir Individualne razlike među učenicima koje zapravo predstavljaju kriteriju kada se planira prag optimaliteta postavljenih zadataka, što je značajno za ukupne efekte procesa obučavanja i usvajanja motornog zadatka.

Korišćenje savremene informatičke tehnologije; podrazumeva planiranje savremenih tehničkih sredstava kojima se značajno doprinosi organizaciji rada, vizualizaciji, praćenju efekata rada i samokontroli učenika.
I Uvođenje učenika u rad

-organizaciona, fiziološka, emotivna priprema učenika

Sredstva:
- elementi, delovi glavnog  zadatka; 
-vežbe rastezanja i labavljenja

II Specifična priprema učenika
-organizaciona i metodička priprema za obuku glavnog zadatka; 
Sredstva: 
manje složena kretanja i veće obrazovne vrednosti za obuku ili uvežbavanje  tehničko - koordinacionih elemenata glavnog  zadatka

III Tehnička priprema učenika 

-obuka i uvežbavanje  glavnog zadatka, elementi usavršavanja fizičkih sposobnosti;

Sredstva: 
-sadržaji Plana i programa 
-metode fizičke pripreme

IV Pedagoške i didaktičko-metodičke napomene

-ocena rada na času, smirivanje organizma;

Sredstva: 
- komentar nastavnika uz isticanje dobrih primera izvođenja vežbi; prikaz narednih zadataka
DIDAKTIČKA STRUKTURA ČASOVA
STRANICA VIDEO GALERIJE POSVEĆENA JE OPERATIVNOM PRIKAZU ČASOVA SA PRIMENOM SLEDEĆIH MERA ZA USAVRŠAVANJE METODOLOŠKE OSNOVE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA NA ČASU