Čas tehnike skoka udalj "Uvinuće"
 
III TEHNIČKA PRIPREMA
(OBUKA I UVEŽBAVANJE GLAVNOG ZADATKA)

Film sa naslovne strane - Tehnika skoka udalj “Uvinuće” 
(prikazati na prvom času i tokom uvežbavanja tehnike)
PROGRAMSKI SADRŽAJ:
Redni broj realizacije: 4. od planiranih 6 časova
Redni broj u godišnjem ciklusu: 16

CILJ:
• Usavršavanje preciznosti pokreta i prostorne orijentacije,
 
• Usavršavanje fizičkih sposobnosti

ZADATAK

Uvežbavanje faze leta u tehnici “Uvinuća” : 

• Sa povišenih odrazišta,
• Skok kroz “prozor”

DIDAKTIČKO METODIČKE OPERACIJE:
III Tehnička priprema
 IV Pedagoške i didaktičko-metodičke napomene
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
   Poster sa konturogramom strukture tehnike - odraz, let i doskok
Aranžirani poster treba postaviti tako da se, uz usmeno objašnjenje nastavnika, tokom svih časova obučavanja i uvežbavanje, pažnja učenika usmerava na osnovne karakteristike prikazane tehnike
GRUPNI OBLIK RADA
PRVA GRUPA
Uvežbavanje faze leta sa povišenih odrazišta
Crtež faze leta sa povišenih odrazišta
Crtež faze leta kroz “prozor”
Vežba za uvežbavanje faze leta
Vežba za uvežbavanje faze leta
Obe vežbe su iz grupe „prinudnih kretanja“, pošto se vežbaču: 

• Podizanjem odrazišta, omogućuje duži let
• Doticanjem gornjeg lastiša, usmerava rad ruku 
• Prolazom preko donjieg lastiša primorava vežbača da savije potkolence
DRUGA GRUPA
Crtež povezivanja faze zaleta odskoka i doskoka
Vežba za povezivanje faze zaleta odskoka i doskoka
TREĆA GRUPA
Crtež vežbi iz programa usavršavanja fizičkih sposobnosti
Crtež panoa koji se nalazi pored svakog radnog mesta
POGLED NA ORGANIZACIJU GLAVNOG DELA ČASA SKOKA UDALJ -Tehnička priprema-
PEDAGOŠKE I DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE

Komentar i ocena rada na času, prikaz primera dobro izvedene    tehnike skoka udalj - faza leta sa povišenijeg odrazišta  

 Nastavnik će tokom prikaza još jednom ukazati na značaj ove faze tehnike skoka udalj i najaviti zadatak za sledeći čas
   Brojevi vežbi su preuzeti iz Radnog kartona, sa skicom vežbi, mernim instrumentom-testom i sa tablicom postignuća. Time je učenik potpuno informisan o zadatku na svom radnom mestu
  Vežbe iz programa “kružnog rada”
 Radna mesta mogu se konstruisati prema raspoloživim spravama i rekvizitima, ali se polazni položaji za izvođenje vežbe, kako su prikazani ovom prilikom kao i u prezentaciji VIDEO GALERIJE, moraju uvažavati kako bi vežbe bile efikasne 

Napomena: 
ceo program se mora savladati u celini pre početka ciklusa iz atletike
Vežbe iz programa “kružnog rada”