ČAS TEHNIKA TRČANJA
2. deo
 
PRILOG:
Za materijal u prilogu korišćeni su snimci sa Letnje Škole Rudnik 2006. sa predavanja profesora Aleksandra Marinkovića
Vežbe povišenijih tehničkih i fizičkih zahteva namenjenih talentovanim vežbačima u školskim sekcijama
III TEHNIČKA PRIPREMA
(Obuka i uvežbavanje glavnog zadatka)
   CILJ:   
Obuka i uvežbavanje osnova fazne strukture tehnike trčanja

ZADATAK:
• Vežbe trupa i glave i rada ruku
• Vežbe faze zadnjeg zamaha (trenutak napušanja podloge i trenuak vertikale)
• Vežbe faze prednjeg zamaha
 (trenutak vetikale zamajne noge i trenutak prednjeg dodira)
• Vežba zadnjeg zamaha
• Vežbe faze prednjeg i zadnjeg oslonca 
(trenutak vertikale odskočne noge i momenat napuštanja podloge)
• Vežbe diferenciranog izbora u odnosu na fizičke sposobnosti učenika
Vežbe brzinske reakcije ruku
Vežbe brzinske reakcije iz upora za rukama, usprav
Trčanje sa otporom
Sunožni skokovi preko prepona opruženih nogu 
(samo iz skočnog zgloba)
Trčanje sa opružanjem potkolenica i prelazak u trčeći “grabeći korak”
Trčanje sa opružanjem potkolenica
Bočni galop sa okretom od 180 stepeni
Bočni galop
Vežba koordinacije u ritmu za usavršavanje faza tehnike trčanja
Poskoci sa podignutim kolenom i opružanjem potkolenice
Vežba za uvežbavanje faza tehnike trčanja (“prinudna situacija”)
Vežba povezivanja i uvežbavanja faze prednjeg oslonca i faze zadnjeg oslonca
Vežba povezivanja faza zadnjeg zamaha (momenat napuštanja podloge i momenat vertikale)
Vežba povezivanja faza prednjeg zamaha (momenat vertikalne zamajne noge i momenat prednjeg dodira)
Vežba faze prednjeg zamaha
Vežba za rad stajne noge
Vežba za rad ruku
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
PROGRAMSKI SADRŽAJ:
Redni broj realizacije: od 3. do 6. od planiranih 6 časova obuke
Redni broj u godišnjem ciklusu: od 3. do 6. časa

DIDAKTIČKO METODIČKE OPERACIJE:
III Tehnička priprema
IV Pedagoške i didaktičko-metodičke pripreme
POSTER KONTUROGRAMA SA FAZAMA STRUKTURE TEHNIKE TRČANJA
Određene celine (ciklusi) se u određenim vremenskim periodima ponavljaju 
Jedan ciklus - dva trkačka koraka

1.	Potporna faza
2. Bezpotporna faza

Aranžirani poster sa konturogramom tehnike trčanja treba postaviti tako da se, uz usmeno objašnjenje nastavnika, pažnja učenika usmerava na osnovne karakteristike - faze prikazane tehnike
TRČANJE “GRABEĆA TEHNIKA”
Autor: Aleksandar Marinković