ČAS TEHNIKA TRČANJA
1. deo
 
II SPECIFIČNA PRIPREMA

CILJ:       
• Priprema za faznu strukturu tehnike trčanja
I UVOĐENJE UČENIKA U RAD 
CILJ:  
Organizaciona, fiziološka i emotivna priprema učenika
           
 ZADATAK:  
Vežbe manje složenih kretanja i veće obrazovne vrednosti za pripremu
obuke fazne strukture tehnike trčanja
Vežba pripreme za obuku rada ruku
Vežba pripreme opružača nogu u sva tri zgloba i rada ruku
Vežba za pripremu faze zadnjeg oslonca i faze prednjeg zamaha
Priprema grupe mišića nogu za fazu zadnjeg oslonca
Vežba za pripremu obuke faze prednjeg zamaha
Vežba za pripremu obuke faze prednjeg zamaha (Teža varijanta)
Vežba za pripremu faza zadnjeg zamaha
Vežba za pripremu povezivanje faze prednjeg zamaha i faze zadnjeg oslonca
Vežba za pripremu faze vertikale odskočne noge, faze prednjeg zamaha i položaja glave i trupa
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE 2018.
PROGRAMSKI SADRŽAJ:
Redni broj realizacije: od 1. do 3. od planiranih 6 časova obuke
Redni broj u godišnjem ciklusu: od 2. do 6. časa

DIDAKTIČKO METODIČKE OPERACIJE:
I Uvođenje učenika u rad
 II Specifična priprema
PRIMER KOMPLEKSA VEŽBI ZA PRIPREMU SVIH MIŠIĆNIH GRUPA:  
ATLETIKA autora A. Marinkovića
POSTER KONTUROGRAMA SA FAZAMA STRUKTURE TEHNIKE TRČANJA
Određene celine (ciklusi) se u određenim vremenskim periodima ponavljaju 
Jedan ciklus - dva trkačka koraka

1.	Potporna faza
2. Bezpotporna faza

Aranžirani poster sa konturogramom tehnike trčanja treba postaviti tako da se, uz usmeno objašnjenje nastavnika, pažnja učenika usmerava na osnovne karakteristike - faze prikazane tehnike
TRČANJE “GRABEĆA TEHNIKA”
Autor: Aleksandar Marinković